Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 900 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 227б, ал. 2 и ал. 3 от ЗЛПХМ, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя Радостина Тодорова Стоева – Пейкова – Началник на отдел „Здравни дейности“ за представител от Община Русе, който да участва в комисията за изработване на областната аптечна карта.

2. Кмета на Община Русе да издаде Заповед, с която да възложи на Радостина Тодорова Стоева – Пейкова – Началник на отдел „Здравни дейности“  да представлява Община Русе в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

3. Решението на Общински съвет и заповедта на кмета да се изпратят на Министерство на здравеопазването 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)