Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 900 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Протокол № 19/28.11.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.4.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 165 кв.м. в гр. Русе, ЖК „Дружба 1“, ул. „Връшка чука“ № 12, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7095/11.11.2013 г., с начална тръжна цена 10 755,00 лева без включен вкл. ДДС.
2. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)