Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 900 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

О На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема изменения и допълнения в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г. (изменен с Решение №825 на Общински съвет – Русе, по протокол 33/19.04.2018 г.), както следва:
1.1. премахва от списъка точка №10 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №120, вх. 5, ет. 6, ап. 3, предмет на АЧОС №6986/17.06.2013 г.;
1.2. премахва от списъка точка №21 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, бл. „Странджа планина“, вх. „З“, ет. 7, ап. 21, предмет на АЧОС №1352/26.05.1997 г.;
1.3. създава нова точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, бл. „Вела Пискова“, вх. „Г“, ет. 1, ап. 9, предмет на АЧОС №189/11.09.1995 г.
2. Приема изменения и допълнения на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г. (допълнен с Решение №825 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №33/19.04.2018 г.), както следва:
2.1. създава нова точка №1596 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №120, вх. 5, ет. 6, ап. 3, предмет на АЧОС №6986/17.06.2013 г.;
2.2. създава нова точка №1597 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, бл. „Странджа планина“, вх. „З“, ет. 7, ап. 21, предмет на АЧОС №1352/26.05.1997 г.;
2.3. премахва от раздел А.Апартаменти точка №57 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, бл. „Вела Пискова“, вх. „Г“, ет. 1, ап. 9, предмет на АЧОС №189/11.09.1995 г.;
2.4. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1326 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, бл. 206, вх. „Б“, ет. 6, ап. 11, предмет на АЧОС №2228/23.10.1998 г.
3.Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г., както следва:
3.1. създава нова точка №136 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, бл. 206, вх. „Б“, ет. 6, ап. 11, предмет на АЧОС №2228/23.10.1998 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)