Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 900
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и чл.6 от Правилника за организацията и управлението на СЗ “КООРС”, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение № 360, прието с протокол № 19/29.10.2004 г. като изменя и допълва Правилника за организация и дейност на Специализирано звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”, както следва:
Чл.8 се изменя и придобива следната редакция:
Чл.8 Структурата на специализирано звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” е следната:

1. Ръководител на СЗ “КООРС” – 1 бр.;
2. Младши експерт – пом.ръководител – 1 бр.;
3. Младши юрисконсулт – 1 бр.;
4. Старши юрисконсулт – 1 бр.;
5. Младши счетоводител – 1бр.;
6. Младши специалист “Човешки ресурси” – 1 бр.;
7. Младши специалист – касиер, той е и деловодител – 1 бр.;
8. Младши експерт – ръководител на група – 2 бр.;
9. Младши специалист – административен сътрудник – 1 бр.;
10. Младши специалист – контрольор – 22 бр.;
11. Изпълнител – охранител, той е и пом.ръководител на група – 1 бр.;
12. Изпълнител – охранител – 91 бр.;
13. Изпълнител – шофьор – 2 бр.;
14. Изпълнител – инкасатор – 14 бр.

2. Задължава СЗ “КООРС” ежемесечно да внася отчет за дейността си в общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/