Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 900

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя чл.6/1/ на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие както следва:
Чл.6/1/ Съветът се състои от 15 члена и включва: общински съветници – 2 члена, представители на общинска администрация – 2 члена, браншови организации – 4 члена, камари – 3 члена, бизнеса – 3 члена и ВУЗ – 1 член.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)