Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 901 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и и т. 23 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от ЗОС, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 3, ал. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 9 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, във връзка с §10, ал. 2, изр. първо от ДР към ЗПСК, Общински съвет реши:

           1. Дава съгласие Община Русе, Булстат 000530632, с адрес град Русе, пл. „Свобода“ №6, да внесе като непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045:

           – правото на строеж за изграждане на многофункционален комплекс, включващ: закрит плувен комплекс със застроена площ (ЗП) 2757,13 кв.м. и разгъната застроена площ (РЗП) 3869,06 кв.м.; заведение за обществено-обслужване със ЗП и РЗП 535 кв.м.; сграда – съблекални с душове със ЗП и РЗП 106 кв.м.; детска площадка с площ 350 кв.м.; детски басейн с площ 70 кв.м. и паркинг с площ от 1 400 кв.м.върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе, представляващ плувен комплекс, находящ се в „Парк на младежта“, град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За плувен басейн, предмет на Акт №10472/12.05.2022 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията,

            – правото на собственост спрямо изградения в описания имот открит плувен басейн 50 м. с кула с площ от 1 174 кв.м.,

            оценени на обща стойност в размер на 3 855 891 лв., съобразно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията по чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

2. Дава съгласие „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, да придобие правото на строеж за изграждане на многофункционален комплекс, включващ: закрит плувен комплекс със ЗП 2757,13 кв.м. и РЗП 3869,06 кв.м.; заведение за обществено-обслужване със ЗП и РЗП 535 кв.м.; сграда – съблекални с душове със ЗП и РЗП 106 кв.м.; детска площадка с площ 350 кв.м.; детски басейн с площ 70 кв.м. и паркинг с площ от 1 400 кв.м.върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе, представляващ плувен комплекс, находящ се в „Парк на младежта“, град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За плувен басейн, предмет на Акт №10472/12.05.2022 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, както и правото на собственост спрямо изградения в описания имот открит плувен басейн 50 м. с кула с площ от 1 174 кв.м., оценени на обща стойност в размер на 3 855 891 лв.

             3. Увеличава капитала на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, на 3 875 330 лв., разпределен в 387 533 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лв.

            4. Изменя чл. 8 от Учредителния акт на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, като същият придобива следната нова редакция:

             „Чл. 8. Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е 3 875 330 лева, разпределен в 387 533 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лв. В капитала на дружеството едноличният собственик на капитала – Община Русе, Булстат 000530632, с адрес град Русе, п.к. 7000, пл. „Свобода“ №6, е направил непарична /апортна/ вноска на:

             1. Правото на строеж спрямо общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка петдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метри), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За плувен басейн, при граници и съседни поземлени имоти с идентификатори 63427.1.1, 63427.1.57, 63427.1.56 и 63427.1.60, находящ се в „Парк на младежта“, град Русе, за изграждане на многофункционален комплекс, включващ закрит плувен комплекс със застроена площ (ЗП) 2 757,13 кв.м. (две хиляди седемстотин петдесет и седем цяло тринадесет квадратни метри) и разгъната застроена площ (РЗП) 3 869,06 кв.м. (три хиляди осемстотин шестдесет и девет цяло шест квадратни метри); заведение за обществено-обслужване със ЗП и РЗП 535 кв.м. (петстотин тридесет и пет квадратни метри); сграда – съблекални с душове със ЗП и РЗП 106 кв.м. (сто и шест квадратни метри); детска площадка с площ 350 кв.м. (триста и петдесет квадратни метри); детски басейн с площ 70 кв.м. (седемдесет квадратни метри) и паркинг с площ от 1 400 кв.м. (хиляда и четиристотин квадратни метри), с обща пазарна оценка в размер на 3 653 519 лв. (три милиона шестстотин петдесет и три хиляди петстотин и деветнадесет лева);

            2. Правото на собственост спрямо открит плувен басейн 50 м. (петдесет метра) с кула, с площ от 1 174 кв.м. (хиляда сто седемдесет и четири квадратни метри), изграден в общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка петдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метри), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За плувен басейн, при граници и съседни поземлени имоти с идентификатори 63427.1.1, 63427.1.57, 63427.1.56 и 63427.1.60, находящ се в „Парк на младежта“, град Русе, с пазарна оценка в размер на 202 372 лв. (двеста и две хиляди триста седемдесет и два лева),

            оценени на обща стойност 3 855 891 лв. (три милиона осемстотин петдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и един лева), съобразно пазарна оценка, изготвена през м. май 2022 г., от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията по чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с §10, ал. 2, изр. първо от ДР към ЗПСК и чл. 3, ал. 2 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе“.

              Овластява Управителя на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, да извърши всички действия и да подпише всички необходими документи, произлизащи от горните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)