Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 901 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закон за местните данъци и такси и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс, Общинският съвет реши:
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, като:
§ 1. В чл.16, ал.5, изречение 1 се изменя така:
„Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които не са декларирани като основно жилище, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец /Приложение № 1/ от собственика или ползвателя за това в Община Русе през предходната година.”
§ 2. В чл.17, ал.1 се изменя така:
„Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.”
ал.2 се изменя така:
„На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
            § 3. В чл.59в, т.10 „Попълване приложение по данъчни декларации – 5 лева” се отменя.
§ 4. „Утвърждава образец на декларацията по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.”.
 
Приложение № 1 към чл.16, ал.5:
            Вх. №……………………………….                          ДО
            Дата…………………………………                          Община ……………………………………….
                                                                                    Дирекция / Отдел ……………………………..
                                                                                    …………………………………………………………
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 
1. от……………………………………………………………………………………………………………………………..  (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)
собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………….
                (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)
2. от…………………………………………………………………………………………………………………………….    (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)
собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………….
                (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)
 
3. от…………………………………………………………………………………………………………………………….    (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)
собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………….
                (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Подпис на декларатора/ите:
 
  1………………………………………
  2………………………………………
  3………………………………………
 
                        Уважаеми господин/ госпожо ………………………….,
 
            Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че недвижим имот с партиден №……………………………………………………………………………………..,
                                                           (№ под който имота е заведен в съответната община)
представляващ ………………………………………………, с адрес …………………………………………………..
                                    (вид на имота)                                                     (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
няма да се ползва през цялата……………..година.
 
 
Дата:………………………..                                                        Подпис на декларатора/ите:
 
1………………………………………
2………………………………………
3……………………………………..          
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)