Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 901 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протокол №25/08.02.2018 г. на Комисията по общинска собственост и Заповед №РД-01-515/26.02.2018 г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет реши:
1. Да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността спрямо придаваем терен от 205,50 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.7.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-424-за жилищно строителство, обществен център и поликлиника от кв. 675 по регулационния план на град Русе към поземлен имот с идентификатор 63427.7.434 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ VIII-434-за специално предназначение от кв. 675 по регулационния план на град Русе, собственост на „Диагностично-консултативен център 2-Русе“ ЕООД, ЕИК 117115660, на цена от 47 443,00 лева (четиридесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)