Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 901

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 901
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т. 2 , и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл.14, ал.1 от Наредба 16 на ОбС Русе и Решение № 812 от 22.12.05 г.на ОбС – Русе, Общинския съвет реши:

1. Допълва т. 4.2. от Приложение 2 на Решение № 812 от 22.12.05 г., както следва:

4.2.1. Създава звено “Контрол”от 12 човека / 6 бр. щатна численост и 6 бр.нещатна численост /

– Младши специалист – Контрольор 6 броя, по трудов договор и средна месечна брутна работна заплата 330 лв. Фонд работна заплата за годината 23 760 лв.
– Обществен Контрольор – 6 броя, по граждански договор, с месечно възнаграждение 180 лв.

2. Задължава кмета на база на направеното допълнение със заповед да извърши корекция на бюджета по функция “Жилищно строителство и БКС” дейност “Чистота” по съответните параграфи в рамките на утвърдената сума 100 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/