Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 902 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и по аргумент от чл.134, ал.2, т.6 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и Протокол № 3/29.01.2014 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – ПУП – Изменение на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – външно водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 63427.186.13 в местност „Гъстите круши”, земище на гр. Русе
Решението може да се оспорено чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)