Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 902

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 902
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава ПРОГРАМА “СПОРТ – 2006”, финансирана със средства на Община Русе в размер на 250 000 лева, разпределени съгласно Приложение 1.
2. Задължава председателя на Постоянната комисия по младежта и спорта да внася за утвърждаване в ОбС предложение за разпределение на 144 000 лв. по договор с клуб “Олимпиец” за подпомагане на спорта и отчет за тяхното разходване.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе, със своя заповед, на основание чл.27 от Закона за общинските бюджети да прави компенсирани промени в Програма ”Спорт – 2006”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/