Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 902

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и изискванията за финансиране на проекти по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г., Общинският съвет реши:

1. Декларира временна наличностност на средства за изпълнение на проект „Еврорегион Русе – Гюргево оперативни решения – Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”, до тяхното възстановяване от Програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 -2013г.
2. Декларира че за управлението на проекта ще бъде осигурен 4 членен екип за в съответствие с проектното предложение.
3. Декларира, че за изпълнението на проекта Община Русе ще осигури съфинансиране в размер на 2,18 % от общо допустимите разходи на Водещия партньор по проекта (Община Русе).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)