Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 903 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол № 1/08.01.2014 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии –ел. кабел за захранване с ниско напрежение на ПИ 87700.24.11 в местност „Пунарлъка”, землище на с. Ястребово.
Решението може да се оспорено чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)