Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 903

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 ЗМСМА, чл. 273 ал. 1 от Търговския закон и чл. 10 ал. 1 т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния финансов отчет към 17.05.2010 г. на „Градски транспорт” ЕООД – в ликвидация.
2. Приема заключителния доклад на ликвидатора на „Градски транспорт” ЕООД – в ликвидация.
3. „Градски транспорт” ЕООД – в ликвидация не разполага с активи за разпределение.
4. Освобождава ликвидатора от длъжност и отговорност.
5. Задължава ликвидатора да заяви пред Агенцията по вписванията заличаване на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)