Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 904 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1 т. 5 от ЗУТ и Протокол №1/08.01.2014 г., Общинският съвет реши:

1.Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за довеждащата инфраструктура – водопроводно и газопроводно отклонения, трансформаторен пост и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 в местност „Караач”, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспорено чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)