Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 904 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №29/06.06.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. с учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка – балкон с размери 7,00 м./1,40 м и застроена площ 9,80 кв.м., съобразно проект, одобрен на 29.05.2018 г. от Главния архитект на Община Русе, към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.357.3.25, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ апартамент №4, разположен на етаж 1 във вход 2, намиращ се в жилищен блок „Бреза“ – сграда №3, разположена в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.357 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, вид на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток“, ул. „Рени“ №4, с прогнозен приход от учредяването на правото на пристрояване в размер на 1 266,20 лева.
2. Дава съгласие за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка – балкон с размери 7,00 м./1,40 м., с обща застроена площ от 9,80 кв.м., съобразно проект, одобрен на 29.05.2018 г. от Главния архитект на Община Русе, към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.357.3.25, представляващ апартамент №4, разположен на етаж 1 във вход 2, намиращ се в ж.б. „Бреза“ – сграда №3, с адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток“, ул. „Рени“ №4, в полза на собственика на обекта ТОЛГА БЮЛЕНТ БЕНАН, срещу заплащане на цена в размер на 1 266,20 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара, действащ чрез родителите си като законни представители съобразно Семейния кодекс.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)