Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 904

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.8, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Протокол № 109/05.02.10 г. на Комисията по общинска собственост и заявление с вх. №ОС04/27/09.10.2009 г. от „СИМПЕТ -1” ЕООД, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №065001 с площ 27,640 дка в землището на с. Сандрово, местността „Мерата”, описан в АОС №6182/15.02.2010 г.
Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на конкурса и следва да се заплатят от спечелилия участник.
При сключване на предварителния договор за продажба, спечелилият конкурса следва да внесе 70% от цената, с която е спечелил конкурса, а към момента на окончателното сключване на договор за продажба – останалите 30% от цената.
2. Утвърждава конкурсните условия при които следва да се проведе конкурса:
2.1. Началната конкурсна цена – 20 276 (двадесет хиляди двеста седемдесет и шест) лв.;
2.2. В конкурса да участват физически или юридически лица, регистрирани като земеделски производители;
2.3. Размера на инвестициите да е не по – малко от 900 лв./ дка;
2.4. Предназначението на земеделските имоти, предмет на предварителния договор – създаване на трайни насаждения.
2.5. Срок за реализация на инвестиционното намерение – до изтичане срока на предварителния договор.
3. Задължава Кмета на Община Русе да организира и проведе конкурс, да издаде заповед и сключи предварителен договор за продажба на цитираният в т. 1 от настоящото решение имот със спечелилия конкурса участник.
4. Задължава Кмета на Община Русе при изпълнение на конкурсните условия към предварителния договор, след отпадане на забраната по чл.19, ал.11 от ЗСПЗЗ, да сключи окончателен договор за продажба и да прехвърли собствеността на общинските имоти. До изтичането на този срок спечелилият конкурса ще може да управлява имотите, предмет на предварителния договор, както и да се ползва от плодовете от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)