Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 905 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 1 и т. 2 от ТЗ, чл. 2, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 13, т. 1 и т. 2 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Увеличава регистрираният капитал на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД от 2 301 000 (два милиона триста и една хиляди) лева, разпределен в 23 010 (двадесет и три хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка на 4 501 000 (четири милиона петстотин и една хиляди) разпределени в 45 010 ( четиридесет и пет хиляди и десет)  поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева, чрез реална парична вноска от 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) лева.
  2. Изменя чл. 9 от Устава на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, като следва:

„чл. 9. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 4 501 000 (четири милиона петстотин и една хиляди) лева, разпределен в 45 010 (четиридесет и пет хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, от които 2 500 661 лева са под формата на парична вноска, а остатъкът от   2 000 339 лева (два милиона триста тридесет и девет лева), внесени под формата на:

  • непарична вноска – собственост на Община Русе и представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.502 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, петстотин и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, местност Лагера, с площ от 43 746 кв.м. (четиридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: разсадник, номер по предходен план: 000039, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.480, 63427.3.493, 63427.3.494, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.531, 63427.3.492, 63427.3.324. Вносител на непаричната вноска е Община Русе, ЕИК по Булстат 000530632, която се легитимира като собственик с Акт за частна общинска собственост № 8129/02.11.2016г. Оценката на непарична вноска е в размер на 1 126 000 лв., съгласно извършена експертна оценка от 17.04.2019г. на правоспособен оценител.
  • непарична вноска – вземане на Община Русе, ЕИК 000530632 по договор за паричен заем № ФС-3691/16.11.2017г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-3945/23.05.2018г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-4891/30.09.2019г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД. Вносител на непаричната вноска е Община Русе, ЕИК по Булстат 000530632, която се легитимира като собственик на вземането с договор за паричен заем № ФС-4891/30.09.2019г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД. Оценката на непаричната вноска е в размер на 874 339 лв. (осемстотин седемдесет и четири триста тридесет и девет лева), съгласно извършена експертна оценка.

3. Овластява Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе” ЕАД, ЕИК 117690845 да извърши всички действия  и подпише всички необходими документи в изпълнение на горните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)