Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 905 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

О На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 г. с продажбата на имот намиращ се в с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе, ул. „Янтра“ №4, представляващ поземлен имот №502.468 по кадастралния план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе с площ 694 кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) с прогнозен приход от продажбата в размер на 4 600,00 лева (четири хиляди и шестстотин лева).
2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот намиращ се в с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе, ул. „Янтра“ №4, представляващ поземлен имот №502.468 по кадастралния план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе с площ 694 кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) предмет на АЧОС №8591/07.06.2018 г., на Илия Иванов Станев, като собственик на законно построена в имота масивна жилищна сграда №502.468.1 – еднофамилна със застроена площ 87 кв.м. срещу заплащане на цена в размер на 4 600,00 лева (четири хиляди и шестстотин лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)