Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 905

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 905
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет реши

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01 2006 г., като на мястото на Радка Борисова Крумова –гл. счетоводител на ОУ “Никола Обретенов“ включва Донка Стефанова Георгиева на същата длъжност, считано от 01.02.2006 г. Да се отпуснат 3 бр. карти за Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и 1 бр. карта за пълномощника на кмета на общината в ДЗС и Образцов чифлик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/