Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 905

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от училища, както следва:
1. Помещение за училищен бюфет, разположено на втория етаж в сградата на Спортно училище “Майор Атанас Узунов”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Проф. Баларев” № 1, с площ 42,00 кв. м. и начална месечна наемна цена 170,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Помещение за книжарница разположено на първия етаж в сградата на ОУ “Братя Миладинови”, намиращо се в гр.Русе, ул. „Алеи Възраждане” №54, с площ 12,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 37,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.