Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 906 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-19/18.11.2021 г. и извлечение от Протокол №25/17.01.2022г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2354 по КККР на гр. Русе, с площ от 322 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, с номер по предходен план парцел VIII-972, квартал 617 /по план от 1966г. – УПИ XIV – 497, кв. 591/, с адрес: гр. Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №17, предмет на АЧОС №5401/07.05.2008г., вписан под №43, том 8, дв. вх. 4500, вх. рег. №58 от 26.03.2009г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 23 182.00 лева без включени дължими данъци и такси.

 2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2354 по КККР на гр. Русе, с площ от 322 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, с номер по предходен план парцел VIII-972, квартал 617 /по план от 1966г. – УПИ XIV – 497, кв. 591/, с адрес: гр. Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №17, предмет на АЧОС №5401/07.05.2008г., вписан под №43, том 8, дв. вх. 4500, вх. рег. №58 от 26.03.2009г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на Гечнур Фахри Осман и Журвен Илиязова Осман, срещу заплащане на продажна цена в размер от 23 182.00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувачите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)