Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 906 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-56/11.12.13 от Васил Асенов Даскалов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот номер 503.89 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“;
2. Разрешава изработване на ПУП за имот номер 503.89 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)