Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 906 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
1.1. УПИ XXI-1049 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, с площ от 1012 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №4429/21.06.2005 г. за частна общинска собственост, вписан под №62, том 26, вх. рег. №9084/07.07.2005 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 16840,00 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.
1.2. УПИ XXII-1050 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, с площ от 1219 кв.м., отреден за жилищно застрояване предмет на Акт №4430/21.06.2005 г. за частна общинска собственост, вписан под №67, том 26, вх. рег. №9095/07.07.2005 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 20285,00 лв. (двадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
2.1. УПИ XXI-1049 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, с площ от 1012 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №4429/21.06.2005 г. за частна общинска собственост, вписан под №62, том 26, вх. рег. №9084/07.07.2005 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 16840,00 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.
2.2. УПИ XXII-1050 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, с площ от 1219 кв.м., отреден за жилищно застрояване предмет на Акт №4430/21.06.2005 г. за частна общинска собственост, вписан под №67, том 26, вх. рег. №9095/07.07.2005 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 20285,00 лв. (двадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач.
О

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)