Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 906

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 906
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Решения № 883, прието с Протокол№ 67/21.02.2003 г. и Решение № 1028/2003 г. прието с Протокол № 73/18.07.2003 г. и Протокол № 28/18.06.2003 г. на ОЕСУТ,Общинският съвет реши:

Одобрява изменение на план за регулация и застрояване, План за улична регулация и Изменение на план за улична регулация за квартали № 330, 338, 338.2, 338.3, 338.4, ж.к. “Възраждане” за УПИ № І-3470, ІІ-3470, ІІІ-3468, 3469, ІV3467, V-за озеленяване в кв. 338 по плана на гр. Русе.
Одобрява като се възстановяват улиците “Въча”, “Битоля”, “Скопие” и се прокарват нови улици ОК 895.4 – ОК 895.3 – ОК 892.1 – ОК 895.2 – ОК 895.5, ОК 895.1 – ОК 895.
Променя се уличната регулация на ул. “Плиска” по сините и червени линии , цифри и означения.
Образуват се нови квартали 338.1, 338.2, 338.3 и 338.4 по сините цифри. Част от кв. 338 се присъединява към кв. 330 по сините означения.
Променя се регулацията на Дома за деца и юноши “Св. Димитър Басарбовски”, като се запазва частта от сградата, засегната от регулацията която се изменя.
От площта на УПИ І-за жилищен комплекс в кв. 338 се обособяват нови УПИ І-3471, ІІ-3470, ІІІ-3468, 3469, ІV-3467 и V-за озеленяване.

– за УПИ ІІІ-3468, 3469 се приема надстрояване съществуващата едноетажна сграда с един етаж и нова двуетажна пристройка до Н=7,20м линиите на застрояване са на 4,00м от ул. рег. линия към ул. “Доростол” на уличнорегулационната линия към ул. “Въча” и на стр. рег. линия към УПИ ІІ-3470;
– за УПИ ІІ-3470 – нова жилищна сграда на два етажа с височина Н=7,20м на 4,00м от ул. рег. линия към ул. “Доростол” и на 3,00м от югозападната стр. рег. линия към УПИ ІІІ-3468, 3469;
– за УПИ І-3471 запазва като елемент на застроителния план съществуващата едноетажна свободностояща сграда;
– за УПИ ІV-3467 запазва като елемент на застроителния план съществуващата двуетажна сграда, свободно стояща в урегулирания поземлен имот;
– за УПИ V – се приема отреждане за озеленяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/