Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 906

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1 на Общинския съвет/ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.14 и т.24; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от сгради публична общинска собственост, както следва:
1. Офис на втория етаж в сградата на кметство с. Ново село с площ от 20,00кв.м. и начална месечна наемна цена 58,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14, раздел ІІ, чл.3, 4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Масивна едноетажна сграда – автоспирка в центъра на с. Тетово, като магазин с площ – 3,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 15,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1; раздел ІІ, чл.3, 4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Магазин на първия етаж в сградата на кметство гр. Мартен с площ от 59,25кв.м., заемащ част от фоайето към киносалона и начална месечна наемна цена 160,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1; раздел ІІ, чл.3, 4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Самостоятелен склад в с. Червена вода, намиращ се зад сградата на кметството с площ от 143,00кв.м. и начална месечна наемна цена 95,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.24; раздел ІІ, чл.3, 4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.