Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 907 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол №27/06.04.2022 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление вх. № ОИ-10-141/03.12.2021 г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбана недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) I- 149 в кв. 7, образуван от поземлен имот 149 по регулационния план на село Просена, Община Русе, с площ от 839 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №4723/28.08.2006 г. за частна общинска собственост вписан под №21, том 35, парт. №320, н.д. 8544, вх. рег.№12158/12.09.2006 г. в Служба по вписванията – град Русе., с начална тръжна цена  7 096,00 лв. (седем хиляди деветдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)