Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 907 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – Русе реши:
 
1. Приема изменение на Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети от ОбС – Русе с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение №  827/18.03.2010 г., както следва:
§ 1. Чл. 3 се изменя и допълва така:
«Максималният размер за финансиране на един проект е 3000 (три хиляди) лева, а годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата се определя ежегодно с Решението на Общински съвет – Русе за приемането на бюджета на Община Русе за съответната година.
      § 2. Чл. 5 се изменя и допълва така:
„Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс и класиране на проектните предложенияв следните тематични области:
1.      Проекти в областта на сценичните изкуства (театър, музика, танц) с широка публичност и силен социален ефект;
2.      Проекти в областта на съвременните визуални изкуства (видео, фотография, кино, дизайн и др.): изложби, инсталации и други форми за представяне на съвременно изкуство;
3.      Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;
4.      Междукултурен диалог, партньорства, мобилност и европейско културно сътрудничество (ателиета, дебати, форуми, събития)
5.      Резидентни програми;
6.      Проекти, свързани с културна периодика, научни изследвания, документални издания, сборници, анализи и проучвания;
7.      Изследване и социализация на културното наследство
8.      Развитие на алтернативни пространства за култура и алтернативни форми на изкуството;
9.      популяризиране на Русе като значим  културен център (каталози, брошури, електронни продукти)”
 
§ 3. Чл. 8, т. 1 се изменя така: думата „гр.” се заменя с „Община”.
 
§ 4. Чл. 14 се изменения и допълва така:
1.      Създава се „ал. 1”:
„Установяването на административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение се извършва от работна комисия, назначена от кмета на Община Русе, в състав: двама представители на Дирекция „Култура и образование”, един юрист, един счетоводител и един представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси. Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение и го предоставя на комисията по ал. 2”.
2.      Досегашният текст става „ал. 2” и в началото на изречението се добавя думата „Допускането”.
 
§ 5. Чл. 15 се допълва така: след думата „комисията” се добавя: „за оценяването и класирането на проектните предложения”.
 
§ 6. В чл. 18, т. 6 се отменя
 
§ 7.  Чл. 32 се изменя и допълва така:
1.      В т. 2 се създава изречение второ: „Ценови оферти се прилагат за всички разходи, различни от възнаграждения  на екипи по реализацията на проекта.
2.      Точка 8 се отменя.
 
§ 8. Чл. 33 се изменя така: думите „отдел „Култура” се заменят с „Деловодството”
 
§ 9. Отменя Таблицата за оценка на проектните предложения
 
§ 10. Приема нова Таблица за оценка на проектните предложения  (Приложение 1)
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА
 
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 
 
РАЗДЕЛ I: ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ – ПОПЪЛВА СЕ ОТ КОМИСИЯТА
Входящ номер на проектното предложение:
Наименование на кандидатстващата организация
Наименование на партньорите (ако е приложимо)
Наименование на проектното предложение
1. ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
ДА
НЕ
1. 1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА  КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Кандидатстващата организация отговаря на изискванията на чл. 8 от Правилата.
 
 
1.2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА  ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продължителността на проекта е до края на календарната година.
 
 
Общата/общите цел/цели е/са допустима/и.
 
 
Специфичната/ните цел/и е/са допустима/и.
 
 
Проектното предложение съдържа само допустими дейности.
 
 
Проектното предложение съдържа само допустими разходи.
 
 
Целевата група е допустима.
 
 
Проектното предложение съдържа дейности за информиране и публичност.
 
 
Исканата сума не надхвърля одобрената от ОбС максимална сума и не надвишава 70 % от общата стойност на проекта.
 
 
Проектното предложение съдържа всички необходими съгласно чл. 32 от Правилата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата документи.
 
 
 
РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 
 
Критерии за качество
Максимален брой точки
1. Финансов, административен и творчески капацитет на кандидатстващата организация според спецификата на проекта.
 
10
1.1. Опит на  кандидатстващата организация в управлението на проекти
5
1.2. Кандидатстващата организация има достатъчни източници за финансиране на предложените дейности
 
5
2. Съответствие на проектното предложение с целите на програмата и приоритетите, заложени в Плана за развитие на Община Русе в областта на културата.
 
10
2.1. Съответствие на проектното предложение на целите на Програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата и е в принос за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе
 
5
2.2. Съответствие на проектното предложение на конкретните нужди и проблеми на местната общност.
 
5
3. Оригиналност и иновативност
20
3.1. Проектното предложение предлага оригинален и/или експериментален културен продукт.
 
2 х 5
3.2. Проектното предложение предлага иновативни  форми и подходи за решаване на отделни или специфични проблеми на местната общност в областта на културата.
 
2 х 5
4. Творческа и социална ефективност.
20
4.1. Сформираният творчески/изпълнителски екип притежава необходимия потенциал, капацитет и опит да покрие пълноценно  предвидените в проектното предложение дейности и резултати.
 
5
4.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани целеви  групи.
5
4.3. Проектното предложение идентифицира вярно специфични нужди и проблеми на целевите групи и отговаря адекватно на техните очаквания и проблеми.
5
4.4. Проектното предложение съдържа реално измерими индикатори за постигане на максимално широк обществен ефект от реализацията на проекта.
5
5. Методологична и организационна осигуреност на проекта
15
5.1. Предвиденият план-график на дейностите е ясно разписан и технологично реалистичен.
5
5.2. Проектното предложение съдържа методика за наблюдение и вътрешна оценка за изпълнение на дейностите.
5
5.3. Ефективност на набелязаните мерки за публичност на проекта.
5
6. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
    съотношение “ефект – разходи”
 
20
6.1. Целесъобразност и съответствие на планираните разходи на целите и дейностите по осъществяването на проекта. 
 
2 х 5
6.2. Ясно, подробно  и реалистично разработен бюджет.
2 х 5
7. Устойчивост на резултатите
10
7.1. Проектното предложение ще окаже трайно въздействие върху целевите групи.
5
7.2. Проектното предложение предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект (повторение, продължение, по-нататъшно развитие).
5
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ:
105
 
Критериите за оценка на качеството са обособени на раздели. Всеки раздел получава от 0 до 5 точки по следната скала:
0 – няма посочена информация,
1 – много слабо,
2 – слабо,
3 – задоволително,
4 – добре,
5 – много добре.
Бележка: Ако кандидатстващата организация или проектното предложения не отговарят на някой от критериите в Раздел 1, проектното предложение се отхвърля и не подлежи на понататъшно разглеждане.