Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 907

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем част от имот общинска собственост в гр. Русе, ж.к.”Дружба-2”, ул.“Йосиф Цанков“ № 45, ет.2, стая №7 за клуб на сдружение “Хуманитас”, състояща се от 12,56кв.м. и месечна наемна цена – 8,62лв. с ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.3, 4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общински съвет – Русе да сключи допълнително споразумение към договор № 4217/19.02.2010год.с Наемател сдружение “Хуманитас” за обект по т.1.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването.