Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 908 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-10-59/28.04.2021 г. и извлечение от Протокол №27/06.04.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. с продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.169.308 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, с площ от 1491 кв. м., с трайно предназначение: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/, категория на земята: 7, находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“, предмет на Акт за частна общинска собственост АЧОС №10262/09.08.2021г., вписан под №162, том 26, н.д. 5461, ДВР 9348, вх. № 9486 от 10.08.2021г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на  48 443.00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.169.308 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, с площ от 1491 кв. м., с трайно предназначение: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/, категория на земята: 7, находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“, предмет на Акт за частна общинска собственост АЧОС №10262/09.08.2021г., вписан под №162, том 26, н.д. 5461, ДВР 9348, вх. № 9486 от 10.08.2021г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 48 443.00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)