Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 908 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 4а, т. 1 и чл. 59, ал. 2 и чл. 63, ал. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:
 
  1. Отменя Приложение№ 1 към чл. 2 на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе.
  2. Приема Приложение№ 1 към чл. 2 на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, както следва:
 
 
„Приложение № 1 към чл.2“
 
В Община Русе са определени като основни, спортовете с престижни и социални функции, практикуващи се в най-голяма степен от младите хора на Русе и които предизвикват най-голям зрителски интерес.
В съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2012 – 2022 г. и утвърждаването на Русе като един от най-главните градове в България с международно значение и с оглед на съществуващата тенденция на съизмерване на градовете най-вече в спорта, следва да бъдат подкрепени  водещите русенски клубове в основните спортове с престижни и социални функции, както следва:
 
 
СПИСЪК
на основните спортове с престижни и социални функции за финансово подпомагане от община Русе
 
СКБ „ДУНАВ“
ФК „ДУНАВ – 2010“
СКБ „ДУНАВ 2007“
СКВ „ДУНАВ“
СЛАК „ДУНАВ”
СК „КАНУ КАЯК ЛОКОМОТИВ“
КПС „ИРИС“
СК АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ „ЛОКМОТИВ“
БОКСОВ КЛУБ „РУСЕ“
СК БОРБА САМБО ДЖУДО „ЮНАК – ЛОКОМОТИВ“
СК БАДМИНТОН
БОКСОВ КЛУБ „ЛОКОМОТИВ“
СПОРТЕН АКРОБАТИЧЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ“
СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА „ЛОКОМОТИВ“
СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ „РУСЕ“
СДРУЖЕНИЕ ВОДОМОТОРЕН КЛУБ „В. МАРИНОВ“
КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ЛОКОМОТИВ“
 
  1. Приема промяна на Приложение № 3към чл. 5 /4/ на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе  „МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА  СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”, прието с Решение № 478/19.02.2009г. и с последно изменение с  Решение № 477 /21.02.2013г. на Общински Съвет  – Русе, както следва:
 
3.1. в т. I.1. да се чете: „12, 21 %“- 63 500 лв.
            3.2. в т. II. да се чете: “ 71,44 %“  – 371 500лв. разпределени, както следва:
 
–        СК ДУНАВ БАСКЕТБОЛ /Жени/ – 21,53%  – 80 000 лв.;
–        ФК „ДУНАВ – 2010“ – 21,53 % – 80 000 лв.;
–        СКБ ДУНАВ 2007-РУСЕ – БАСКЕТБОЛ – 5,38 % – 20 000 лв.;
–        СКВ „ДУНАВ“ – 8,08% – 30 000 лв.;
–        СЛАК „ДУНАВ” – 8,08% – 30 000 лв.;
–        СК КАНУ КАЯК ЛОКОМОТИВ – 6,19% – 23 000 лв.;
–        КПС ИРИС – 5,11 % – 19 000 лв.;
–        СК АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ ЛОКМОТИВ – 4,30%  – 16 000 лв.;
–        БОКСОВ КЛУБ РУСЕ -3,77% – 14 000 лв.;
–        СК БОРБА САМБО ДЖУДО „ЮНАК – ЛОКОМОТИВ“ – 4,04% – 15 000 лв.;
–        СК БАДМИНТОН – 4,30% – 16 000 лв.;
–        БОКСОВ КЛУБ ЛОКОМОТИВ – 2,42% – 9 000лв.;
–        СПОРТЕН АКРОБАТИЧЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ – 1,88% – 7 000 лв.;
–        СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА „ЛОКОМОТИВ“- 1,35% – 5 000 лв.;
–        СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ „РУСЕ“ –  1,62% – 6 000 лв.;
–        СДРУЖЕНИЕ ВОДОМОТОРЕН КЛУБ „В. МАРИНОВ“ – 0,18% – 700 лв.
–        КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ЛОКОМОТИВ“ – 0,21% – 800 лв.
 
3.3.   в т. III да се чете: „От общата сума /база/ на средствата за спорта (наричана по – долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство – 7,70% – 40 000 лв.,  за състезания под егидата на Община Русе – 4,81% – 25 000 лв., за Награди –  1,92% – 10 000 лв., за Резерв – 1,92%  – 10 000 лв. от общата база.”;
  1. Изменя чл.3, ал.1 от Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе и „МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА  СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“, като навсякъде вместо „ДАМС“, да се чете „ Министерство на младежта и спорта.“
  2. Утвърждава Програма „Спорт – 2014г.” и разпределението на финансовите средства в размер на 520 000 лева по раздели, както следва:
 
П Р О Г Р А М А     „С П О Р Т“                                                     ОБЩО:  520 000 лв.
 
РАЗДЕЛ 1 “ УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“                    ОБЩО:  63 500 лв.
В това число: „Ученически игри“, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.
 
РАЗДЕЛ 2 „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ ОБЩО: 25 000 лв.
          
РАЗДЕЛ 3 „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“  ОБЩО: 411 500 лв.
            I. Подпомагане на водещи клубове развиващи основни спортове с престижни и социални функции в съответствие с Приложение № 1 към чл. 2 и финансирани по т. II от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“: баскетбол, волейбол, лека атлетика и футбол и др.
                                                                                                                                371 500 лв.
СКБ „ДУНАВ“
21,53  % – /80 000 лв./ 
ФК „ДУНАВ – 2010“
21,53% – /80 000 лв./
СКБ „ДУНАВ 2007“
5,38 % – /20 000 лв./
СКВ „ДУНАВ“
8,08% – /30 000 лв./ 
СЛАК „ДУНАВ”
8,08% – /30 000 лв./
СК „КАНУ КАЯК ЛОКОМОТИВ“
6,19% – /23 000 лв./
КПС „ИРИС“
5,11 % – /19 000 лв./
СК АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ „ЛОКМОТИВ“
4,30% – /16 000 лв./
БОКСОВ КЛУБ „РУСЕ“
3, 77% – /14 000 лв./
СК БОРБА САМБО ДЖУДО „ЮНАК – ЛОКОМОТИВ“
4, 04% – /15 000 лв./
СК БАДМИНТОН
4, 30% – /16 000 лв./
БОКСОВ КЛУБ „ЛОКОМОТИВ“
2, 42% – /9 000лв./
СПОРТЕН АКРОБАТИЧЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ“
1,88% – /7 000 лв./
СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА „ЛОКОМОТИВ“
1,35% – /5 000 лв./
СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ „РУСЕ“
1,62% – /6 000 лв./
СДРУЖЕНИЕ ВОДОМОТОРЕН КЛУБ „В. МАРИНОВ“
0,18%  – /700 лв./
КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ЛОКОМОТИВ“
0,21% – /800 лв./
 
II. Подпомагане на спортните клубове по т. III  и т. ІV от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“.                                                            40 000 лв.
                                                                                                                                                        
 
РАЗДЕЛ 4 „НАГРАДИ“                                                                        ОБЩО: 10 000 лв.
В това число: Церемония по присъждане на „Спортист на годината“, награждаване на изявени спортисти, треньори и деятели, награди за престижни и призови класирания, юбилеи и годишнини./
 
РАЗДЕЛ 5 „РЕЗЕРВ“                                                                            ОБЩО: 10 000 лв.
Средствата да се разходват след решение на  Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет – Русе /със Заповед на Кмета на Община Русе./
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)