Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 909 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от шест години на Сдружение „Вивамакс“, БУЛСТАТ 176678307, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268.1.16, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ № 2, ет. 7, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015 г., която част представлява стая № 701, с площ от 31,00 кв. м., отдавана под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 16,37 лв. без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)