Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 909

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §24 ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, отм. чл.48а от ЗДН и отм. ал.11 на чл.24 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

1. Изменя и допълва в т.VІІІ, т.1 на Решение №847, прието с протокол №42/22.04.2010 г. на ОбС – Русе, както следва:
В т. V за предоставяне на пасища, мери в землището на с. Червена вода, изменя вместо имоти:…” 80460-647 -2 с площ 1,26 ха и имот 80460 -617-1 с площ 2,26 ха..” се чете: „…80460-2441 -1 с площ 1,36 ха и имот 80460-2442-1 с площ 1,73 ха.”
В т. VІІІ за предоставяне на пасища, мери в землището на кв. Средна кула се изменя и допълва, като вместо:
„ – За Любомир Николов Шеев, собственик на животновъден обект №70080011 от град Русе, кв. Средна кула – имот с идентификационен номер 63427.748.1, №040065 в местност „Моргуля”, с площ 1,29 ха;
– За Миглена Рашкова Димова, собственик на животновъден обект №7008-0023 от град Русе, кв.Средна кула, ул. „Агликина поляна” №5 – имот с идентификатор 63427.2057 – 0,45 ха;
– За Николай Любомиров Шеев, собственик на животновъден обект №7008-0137 от град Русе, кв. Средна кула, ул. „Рожен”№3а – имот с идентификатор 63427.739 – 0,64 ха;
– За Тодор Иванов Тодоров, собственик на животновъден обект №7008-0054 от град Русе, кв. Средна кула, ул. „Агликина поляна”№3 – имоти с идентификационни номера: 63427.362 -3, 34 ха, 63427-361 с площ 0,53 ха; 63427-904 с площ 0,10 ха.” Да се чете:
„- За Любомир Николов Шеев, собственик на животновъден обект №70080011 от град Русе, кв. Средна кула – имот с идентификационен номер 63427.748.1 с площ 11,8 ха;
– За Миглена Рашкова Димова, собственик на животновъден обект №7008-0023 от град Русе, кв.Средна кула, ул. „Агликина поляна” №5 – имот с идентификатор 63427.2057 – 0,45 ха;
– За Николай Любомиров Шеев, собственик на животновъден обект №7008-0137 от град Русе, кв. Средна кула, ул. „Рожен”№3а – имот с идентификатор 63427.739 – 1,11 ха и имот 63427.748.2 с площ 4,49 ха;
– За Тодор Иванов Тодоров, собственик на животновъден обект №7008-0054 от град Русе, кв. Средна кула, ул. „Агликина поляна”№3 – имоти с идентификационни номера: 63427.362 -3, 34 ха, 63427-361 с площ 5,3 ха; 63427-904 -1с площ 1,0 ха и имот 63427-904 -2 с площ 2,98 ха.”
В т. ІХ за предоставяне на пасища, мери в землището на с. Ястребово се допълва с още един имот с идентификатор 87700-1843-1 с площ 1,79 ха.