Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 91 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 91
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 на ОбС Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества” и във връзка с чл. 607а, ал. 1 и 2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Задължава управителя на “Изкуство-Д.В.” ЕООД гр. Русе да започне процедура за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството, като:
1.1. Извърши всички необходими действия и изготви всички изискуеми документи, необходими за откриване на производство по несъстоятелност съгласно Търговския закон и всички други нормативни актове уреждащи материята.
1.2. Подаде молба, заедно с приложенията към нея, до Окръжен съд Русе за откриване на производство по несъстоятелност. Формата и съдържанието на молбата и приложенията към нея да се изготвят съгласно изискванията на Търговския закон и другите приложими нормативни актове.
2. Копие от подадената молба и приложенията към нея да се предоставят в Община Русе в срок до края на месец април 2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)