Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 91 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социалното подпомагане, чл. 52, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

I. Отменя Решение № 198, прието с Протокол № 10/16.05.2012 г. на ОбС – Русе.
II. Сформира Обществен съвет за социално подпомагане в състав:
1. Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Председател Общински съвет – Русе;
2. Иван Григоров – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“;
3. Събина Павлова – член на ПКЗСП при ОбС – Русе ;
4. Мариела Личева – директор дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе;
5. Росица Иванова – директор дирекция „Социално подпомагане“ – Русе;
6. Стефан Марков – изпълнителен директор на РКО „Каритас“ – Русе;
7. Деана Димова – председател на УС на Сдружение „Център Динамика“;
8. Ценка Димитрова – председател на УС на Фондация „Трета възраст“;
9. Секретар: Катя Петрова – началник отдел „Социални дейности“ към дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)