Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 91 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 26, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 8 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, и по аргумент на противното от чл. 226, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие Община Русе, чрез капиталов трансфер, да дари в полза на Русенска митрополия, Булстат 117038405, при Българска православна църква, сумата от 93 000 лв. (Деветдесет и три хиляди лева), под условие – дарените парични средства да бъдат използвани за финансиране на дейностите по консервация и реставрация на фасади на храм „Света Петка“, находящ се в гр. Русе, ул. „Алеи Освобождение“ № 1, с изключение на дейности финансирани по проект ROBG-302 “Християнско наследство в културния коридор Русе – Гюргево”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Интеррег V-A Румъния – България 2014 г. – 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)