Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 91

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 91
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 87/25.01.2008г. на Комисията по общинска собственост  и искане вх.№  94ВВ/6/07.01.2008г., Общинският съвет реши:

                 1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – разширение на главния вход и фоайето на ж.б.”Пушкин” откъм ул.”Бозвели” в гр.Русе, с административен адрес ул.”Борисова” № 75 със застр.площ 2,65 кв.м. под съществуваща козирка на входа,  на Етажната собственост на ж.б.”Пушкин”,  на стойност 830 лв.
                Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на  Етажната собственост на ж.б.”Пушкин”.
                2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.