Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 910 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от  Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 20а, ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общинският съвет реши: 

 
 
1. Приема общинската програма за закрила на детето за 2014 г.
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
  
 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014 Г.
 
 
І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Стратегическа цел: 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства
 
Оперативни цели
Дейности
Бюджет/
средства
Срок за изпълнение
Очаквани резултати/ефект
Индикатори
Отговорни институции
 
 
Водещи
Партниращи институции
 
1.1. Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда и на контакт и с двамата родители
1.1.1. Развитие на мрежата от социални услуги за деца и семейства
 
От Републикански бюджет – предоставяне на услугата като  държавно делигирана дейност
2014 г.
Разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от рискови/малцинствени групи с капацитет 40 места
Разкрита социална услуга
Община Русе
Дирекция „Социално подпомагане“, Регионална дирекция за социално подпомагане
 
 
Проектно финансиране по схеми „Детство за всички„ на стойност 600 000 лв. и „Шанс за щастливо бъдеще“ на стойност 599 967 лв.;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 г.
Предоставяне на социални услуги за деца в общността:
1.       Центрове за настаняване от семеен тип – 3 бр. По 12 места;
2.       Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с капацитет 8 места;
3.       Звено „Майка и бебе“ с капацитет 8 със Звено за спешен прием на бебета в риск с капацитет 4;
4.        Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 ;
5.        Семейно-консултативен център с капацитет 30 места;
6.       Център за майчино и детско здраве с капацитет 50 места;
7.        Център за подкрепа на приемната грижа и осиновяването с капацитет 15 места;
8.        Център за психично здраве за деца с капацитет 20 места.
Увеличаване броя на услугите в общността с 64% през 2014 г.
( нови 187 места)
 
 
 
 
1.1.2. Разработване на методология за взаимодействие и работа на съда, социалните служби и услугите при наличие на конфликт между родителите в ситуации на раздяла и развод
 
Проект „Социална интеграция без граници” по схема BG051PO007-7.0.07 „Без граници – Компонент 1”, фаза 2 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на стойност 220 138 лв..
 
Общата цел на проекта е да подпомогне изграждането на платформа, използвайки опита на  EQUAL за социално включване чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Германия, проучване на опит и валидиране на иновативни практики.
· Определяне на 2 защитени места за наблюдавани срещи между детето и родителите;
· Изготвяне наръчник за взаимодействие;
· Въвеждане на методики за изготвяне на социален доклад и оценка на родителския капацитет, които се прилагат и при двамата родители;
· Провеждане на социален експеримент чрез валидиране на  адаптирана практика за иновативен модел на социално предприятие, чрез изграждане на «Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза».
 
Сдружение „Център Динамика”
Агенция за социално подпомагане; Сдружение МИКК Германия
Община Русе
 
1.2. Изпълнение на  Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”
 
1.2.1. Продължаване на процеса на реформа в институционалната грижа и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции чрез изпълнение на заложените в Плана за действие проекти
По Оперативни програми и  Републикански бюджет
2014 г.
1.       Закриване на Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/;
2.       Закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи  /ДДЛРГ/„Надежда“
 
3.       Намаляване капацитета на ДДЛРГ „Св. Д. Басарбовски“
 
·         Бр. изведени деца от ДМСГД;
·         Бр. деца и семейства, потребители на новоразкритите социални услуги;
 
·         Бр. изведени деца от ДДЛРГ
 
 
Министерство на здравеопазването
Община Русе
Община Русе
Дирекция „Социално подпомагане;
Община Русе
 
РДСП
ДСП;
РДСП
ДСП;
 
 
 
1.2.2. Планиране и подготовка на децата/ младежите за преместване
По схема „Да не изоставим нито едно дете“ финансирана по ОП РЧР
м. 02.-м. 05.
2014 г.
За всяко дете и младеж е определено най-подходящото място в новите услуги, съобразно важните за него фактори;
Преместването на децата/ младежите е осъществено по-най-малко травмиращия начин.
·         Брой деца и младежи, настанени в новите услуги;
·         Брой деца и младежи (от изведените от СИ), включени в съпътстващи услуги в общността.
 
Община Русе
Дирекция „Социално подпомагане“ и
специализирани институции за деца с увреждания, по настоящ адрес на децата.
 
1.2.3. Обучение на екипите в новите услуги
По проект „Детство за всички”, финансиран по ОПРЧР
м. 02.
2014 г.
Персоналът в новите услуги е обучен за предоставяне на качествена грижа.
Брой обучени служители.
Община Русе
Държавна агенция за закрила на детето;
 Организация ЛУМУС
 
 
1.2.4. Кампания за повишаване информираността за услугата „приемна грижа”
По проект „И аз имам семейство”, финансиран по ОП РЧР
м.09.
2014 г.
Повишена информираност за услугата „приемна грижа”.
Брой създадени информационни материали;
Проведена анкета за информираността на гражданите от Община Русе.
Община Русе
Дирекция „Социално подпомагане“; КСУДС
 
1.3. Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище
1.3.1. Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места
 
От Републиканския бюджет
м. 06.
2014 г. и м. 12.2014 г.
Популяризиране на добри практики и подобряване на работата.
Бр. популяризирани добри практики.
Община Русе
Еквилибриум; Дете и пространство; Каритас; Рализ
 
1.4. Развитие на услуги за семейства с деца в ранна възраст, с цел отглеждане в родното семейство и деинституционализация на грижата
1.4.1. Обучение на персонала от пилотните ДМСГД за работа в  новите услуги
 
По проект „ПОСОКА: Семейство”, финансиран по ОПРЧР
2014 г.
Повишаване на знанията и уменията, подготовка за работа в новите условия.
·         Брой проведени обучения;
·         Брой включени  в обученията членове на персонала в институциите.
Министерство на здравеопазването
АСП, НПО, Община Русе
 
1.4.2. Инвестиционни дейности за деинституционализация на  пилотния ДМСГД – Русе
Проект „Преструктуриране на ДМСГД” по ОП РР 
2014 г.
Предаване на реконструкторирания сграден фонд на Община Русе за предоставяне на новите услуги.
·    Брой създадени услуги в общността.
 
Министерство на здравеопазването
МРР, Община Русе
 
 
1.4.3. Осигуряване на подкрепа за приобщаването в образователния процес надеца и ученици,лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация по проект „Включващо обучение”
От проект „Включващо обучение” по ОП РЧР
2014 г.
Осигуряване на подкрепяща среда за настанените деца и младежи в новите центрове за настаняване от семеен тип по проект“Нашите деца са наша отговорност“ чрез мини ресурсни центрове в ОУ “Васил Априлов“, ОУ „Тома Карджиев“ и ЦДГ „Зора“
Реализиране на проект „Включващо обучение”. Операцията допълва операция BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.
РИО на МОН
Община Русе
 
 
1.5. Изпълнение на дейностите по проект “И аз имам семейство“
1.5.1. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца
По проект „Приеми ме”.
2014 г.
Повишаване на знанията и уменията за грижа за настанените деца.
Брой издадени направления към Екипите по приемна грижа (ЕПГ) за работа със семейства на роднини и близки (обучение, супервизия, консултиране и участие в групи за самопомощ).
 
Екип по приемна грижа
 
КСУДС
 
1.5.2. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ
По проект „Приеми ме”.
2014 г.
По-добра подкрепа на приемните семейства в отглеждането и грижата за настанените деца.
 
·         Брой проведени супервизии;
·         Брой приемни семейства, включени в групи за самопомощ спрямо общия им брой.
Екип по приемна грижа
 
КСУДС
 
Стратегическа цел 2. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение – в институции, с увреждания, деца-мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона
 
2.1.  Спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца
2.1.1. Координиране и мониторинг на процеса на интеграция на маргинализирани общности
Българо-швейцарска програма
2014 г.
Подобрено взаимодействие между институциите на местно ниво в работата за интеграция на маргинализираните общности, в частност деца.
Разработена концепция за финансиране на проект.
 
Община Русе
ДСП, НПО;
РУ;
Обучителни центрове;
Училища
Детски градини;
ОПЛ
 
2.2. Осигуряване на своевременно ранно включване в образователната система на децата с увреждания
2.2.1. Информиране на семействата на деца с увреждания за правата, задължения и възможностите за ранно включване на децата в образователната система
 
От Републиканския бюджет
2014 г.
Осигурена по-добра информираност на родителите за възможности детето да посещава детска градина и училище.
 
Брой деца с увреждания, посещаващи детски градини  и училища.
 
ДСП
 Община Русе
 Еквилибриум; Дете и пространство; Каритас; Рализ
 
 
ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Стратегическа цел 1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства
 
1.1. Разширяване достъпа до услуги за майчино и детско здраве
1.1.1. Осигуряване на патронажни грижи за бременни, новородени и деца до 3 г. в рамките на новооткрития Център за майчино и детско здраве на територията на Община Русе
ОПРЧР
„Шанс за щастливо бъдеще“
2014 г.
Подобрена грижа и подкрепа за новороденото дете, майките и техните семейства.
Брой потребители на интегрирана здравно-социална услуга Център за майчино и детско здраве.
Община Русе
Агенция за социално подпомагане
 
 
 
1.1.2.Разработване и въвеждане на интегрирани социални услуги за деца от 0-3 и 3-7 годишна възраст и техните семейства,като фокусът е насочен към социални групи в риск
Проект „СВЕТИЛНИК“ финансиран МТСП със заем от Световната банка за възстановяване и развитие и Европейски социален фонд на обща стойност 1 600 000 лв.
2014 г.
·         Изграждане на детска градина с капацитет 120 деца, в която да се предлагат интегрирани услуги за децата и техните родители;
·         Изграждане и оборудване на здравна консултация за деца от 0-7 годишна възраст;
·         Въвеждане на интегрирани социални услуги в ЦДГ „Радост“ и ЦДГ „Слънце“
 
Брой деца и брой родители потребители на интегрираните социални услуги
Община Русе
 
 
1.2. Подобряване на майчиното и детското здраве
1.2.1. Реализиране на Програма „Асистирана репродукция” (Ин витро).
 
Общински бюджет – 40 000 лв
2014 г.
Финансово подпомагане на бездетни двойки от Община Русе в процеса на асистирана репродукция.
·         Брой одобрени кандидати по програмата.
Брой успешни опити ин витро
Община Русе отдел „Обществено здраве“
 
 
1.2.2. Превенция и профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І до ІV клас.
Общински бюджет 5 000 лв
2014 г.
Ранно откриване на гръбначните изкривявания сред подрастващите и провеждане на оздравителни процедури – лечебна
 гимнастика.
·Брой прегледани ученици от І до ІV клас.
·Брой обхванати деца с отклонение в нормалната стойка.
Брой деца с корегирано отклонение в нормалната стойка.
Община отдел „Обществено здраве“ Русе
 
 
 
1.2.3. Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици
В рамките на утвърдения бюджет на институциите 59 500 лв..
2014 г.
Провеждане на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на деца, упражняващи физическо възпитание и спорт.
·Брой проведени начални медицински прегледи;
·Брой проведени периодични медицински прегледи;
Брой проведени предсъстезателни медицински прегледи.
Община Русе
отдел „Обществено здраве“
 
 
1.2.4.  Превенция за опазване на детско-юношеското здраве.
Републикански бюджет.
2014 г.
Осигуряване на медицинските специалисти в
здравните кабинети във всички детски и всички учебни заведения
 
·Брой здравни кабинети в детските градини и училищата;
·Брой медицински специалисти в здравни кабинети в детските градини и училищата;
·Брой обхванати деца.
 
Община Русе
отдел „Обществено здраве“
 
 
1.2.5. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1 до 3 г. и въвеждане на полудневна грижи в детските ясли
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
2014 г.
Доразвиване на дейността на детските ясли на територията на Община Русе и въвеждане на полудневната грижа
 
·Брой деца на дневна грижа;
·Брой на полудневна грижата.
Брой обхванати деца и ученици в дейностите за повишаване нивото на здравни знания и развиване на умения за опазване на личното здраве и практикуване на здравословен начин на живот;
 
Община Русе
отдел „Обществено здраве“
 
 
 
1.2.6. Превенция на изоставянето на деца на ниво родилно отделение.
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
2014 г.
Осигуряване на социално-психологическа подкрепа в родилно отделение към АГ-комплекс Русе.
·         Брой  подкрепени родилки на ниво родилен дом.
 
Дирекция “Социално подпомагане“
КСУДС
МБАЛ,
РЗИ
РДСП
 
1.2.7.  Утвърждаване ролята на здравния медиатор  като координираща  фигура между здравните институции на малцинствените общности.
В рамките на утвърдения републикански бюджет.
2014 г.
Активно съдействие   от страна на здравните   медиатори в усилията на личния лекар за  обхващане на ранна регистрация на бременност и намаляване на бременността в юношеска възраст и родствените бракове    сред  ромското население.
·Брой обхванати семейства;
·Брой успешни случаи.
 
Община Русе
Здравни медиатори
РЗИ
 
 
1.2.8. Дейности по промоция на здравето и профилактиката на болестите в рамките на Програма „Здрави деца в здрави семейства” – детска компонента на Програма СИНДИ.
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
2014 г.
Подобряване здравето на децата и намаляване на риска от преждевременно развитие на хронични неинфекциозни болести.
·         Брой обхванати семейства в изграждането на поведение за здраве на децата.
·         Брой обхванати деца и ученици в дейностите за повишаване нивото на здравни знания и развиване на умения за опазване на личното здраве и практикуване на здравословен начин на живот;
 
Община Русе,
отдел „Обществено здраве“
РЗИ
 
 
1.2.9. Информиране и консултиране на семействата от маргинализираните общности за избор на личен лекар на децата
Общински бюджет;
Българо-швейцарска програма
2014 г.
Увеличаване броя на децата, които имат личен лекар.
·         Увеличаване броя на децата с личен лекар;
·         Брой проведени информационни срещи и беседи с родители и деца от етническите малцинства;
·         Брой разработени информационни материали.
Община Русе- Здравни медиатори
РЗИ
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.10. Реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България
От Републиканския бюджет;
Външно финансиране по програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
2014 г.
Повишаване на информираността на децата и учениците за тези заболявания и начините за предпазване.
Подписване на споразумение с МЗ в изпълнение на програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
·        Брой обучени по подхода „връстници обучават връстници”;
·        Брой деца от институции, достигнати чрез здравно образование, базирано на умения и услуги за превенция на ХИВ/СПИН;
·         Брой проведени застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до здравно и сексуално образование в българското училище.
 БЧК; Център „Динамика“; СБАЛПФЗ; РЗИ Сдружение Обществена коалиция за здраве
Община Русе;
Училища;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.11. Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли. Възстановяване на съоръжението за лечебно-профилактична дейност – плувен басейн, в Детска ясла № 16
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
 
2014 г.
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
 
 
· Брой извършени текущи ремонти;
· Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
 
 
 
 
Община Русе,
дирекция „Здравни и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
1.6 Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли.
 
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
Възстановяване на съоражението за лечебно-профилактична дейност в Детска ясла № 8.
·Брой извършени текущи ремонти;
·Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
Община Русе,
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
 
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
1.6 Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли.
 
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
Възстановяване на съоражението за лечебно-профилактична дейност в Детска ясла № 8.
·Брой извършени текущи ремонти;
·Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
Община Русе,
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
 
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
1.6 Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли.
 
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
Възстановяване на съоражението за лечебно-профилактична дейност в Детска ясла № 8.
·Брой извършени текущи ремонти;
·Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
Община Русе,
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
 
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
1.6 Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли.
 
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
Възстановяване на съоражението за лечебно-профилактична дейност в Детска ясла № 8.
·Брой извършени текущи ремонти;
·Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
Община Русе,
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
 
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
1.6 Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли.
 
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
Възстановяване на съоражението за лечебно-профилактична дейност в Детска ясла № 8.
·Брой извършени текущи ремонти;
·Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
Община Русе,
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
 
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
1.6 Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли.
 
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
Възстановяване на съоражението за лечебно-профилактична дейност в Детска ясла № 8.
·Брой извършени текущи ремонти;
·Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
Община Русе,
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
 
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
1.6 Подобряване на материално-техническата
база на детски ясли.
 
Създаване на добри
услови за отглеждане на децата.
Възстановяване на съоражението за лечебно-профилактична дейност в Детска ясла № 8.
·Брой извършени текущи ремонти;
·Брой на извършените подобрения на материалната база на детските ясли.
Община Русе,
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Направление „Детски ясли”
 
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
Стратегическа цел 2. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение – в институции, с увреждания, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона
 
2.1.
Гарантиране правата на децата в уязвимо положение
Провеждане на обучение на специалисти, работещи с деца от малцинствен произход на територията на община Русе в два модула: „Психология и култура на различните етноси, в частност на ромския етнос.“ и „Работа с представители на малцинствени и уязвими групи.“
Общински бюджет
 
2014 г.
Изграждане и развиване на работещ модел за трайно намаляване на агресията.
Изграждане на организационния и професионален капацитет на специалисти за работа с деца от малцинствата.
Брой обучени специалисти
 
МКБППМН – Русе
Русенски университет „Ангел Кънчев“
 
Предоставяне на адекватни социални услуги за деца в два центъра за обществена подкрепа , в два центъра за работа с деца на улицата, в дневните центрове за работа с деца с увреждания и в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични  проблеми.
 
 
 
От Републиканския бюджет
 
Оказване на подкрепа на децата и семействата им за компенсиране на уврежданията и преодоляване на семейни кризи, предизвикани от прояви на децата в конфликт със закона.
Брой деца и семейства потребители на социални услуги
Община Русе и НПО доставчици на социалните услуги
 
 
 
ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Стратегическа цел:1. Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства
 
1.1. Развитие на различни видове и форми на услуги за  обхващане на децата в образователната система
1.1.1. Подобряване на системата за оценяване на образователните потребности на децата и учениците от екипите в детските градини и училищата
С бюджетни средства и по ОП РЧР „Включващо обучение”
2014 г.
Подобрено качество на образованието в детските градини/училищата.
Изготвена методика за оценяване на образователните потребности на децата и учениците.
 
РИО на МОН
Учебни заведения
 
1.1.2. Проекти за деца от маргинализирани общности за включване в различни форми на обучение.
 
По ОП РЧР „Нов шанс за успех” и Проект „Успех”
2014 г.
По-добър шанс за равен старт и социално включване на децата от маргинализираните общности.
Проектите се реализират в основните училища и СОУ територията на община Русе.
Брой образователни институции, работещи по проекти за обхват на децата от маргинализираните общности.
РИО на МОН
Учебни заведения
НПО
 
1.1.3. Предоставяне на образователни услуги за родители на деца от маргинализирани общности
 
По ОП РЧР „Нов шанс за успех” и Програма „Успех”
„С грижа за всеки ученик”.
 
По-добър шанс за равен старт и социално включване на децата от маргинализираните общности.
Проектите се реализират в основните училища и СОУ и 6 детски градини на територията на община Русе.
Брой включени родители на децата, застрашени от отпадане от маргинализираните общности.
 
РИО на МОН
Община Русе
 
1.1.4. Обучение на учители за работа в интеркултурна среда. Формиране на нови умения, знания и компетентности
Интеркултурна среда по операция  BG051РО001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”
2014 г.
Повишаване компетенциите на учителите.
В рамките на проекта се обучават учители, възпитатели и директори от всички училища и детски градини на община Русе.
Брой учители, преминали обучение.
 
 
 
 
 
НСОРБ
Община Русе
РИО на МОН;
НПО
 
1.2. Подобряване условията за спорт в образователната система
1.2.1. Извършване на ремонт на физкултурни салони и игрища в училищата
От Републиканския бюджет
2014 г.
Изграждане на спортна зала на СОУ за европейски езици „Св.Константин Кирил философ“
Изградена спортна зала
 
МРРБ
Община Русе
СОУЕЕ
 
1.2.2. Подготовка на декларация за приемане от Общински съвет – Община Русе за достъп до спорт на деца с интелектуални затруднения.
Общински бюджет
2014 г.
Осигуряване на участие на деца с интелектуални затруднения в олимпиади.
Подписана декларация
Брой деца включени в олимпиади
 
Община Русе
Спешъл
Олимпикс
 
 
1.2.3. Финансиране на проекти за училища и детски градини по ПМС 129.
От Републиканския бюджет
2014 г.
Повишаване дееспособността на деца и ученици. Превенция на заболеваемостта.
Проектите се реализират в училищата и детските градини на територията на община Русе.
Брой спортни състезания и брой включени в тях  деца и ученици.
РИО на МОН
Община Русе
 
 
 
Стратегическа цел  2. Премахване и превенция на всякакви форми на насилие срещу деца
 
 
2.1.1. Противодействие на училищния тормоз чрез прилагане на  Механизъм,  утвърден със Заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. на министъра на Министерство на образованието и науката
От Републиканския бюджет
2014 г.
Намаляване случаите на деца, жертви на училищен тормоз.
Бр. институции – в т. ч. училища, детски градини, обслужващи звена,.
РИО на МОН
Отдел „Закрила на детето“;
МКБППМН;Община Русе
 
2.1.2. Участие на децата от община Русе в националната кампания „Участвам и променям” за развитие на социалните и граждански компетентности на подрастващите.
От Републиканския бюджет и програмно финансиране от фондове на ЕС.
2014 г.
Стимулиране на детското участие в обществено значими каузи и събития, кореспондиращи с развитието на децата и тяхното бъдеще.
Бр. институции – в т. ч. училища, детски градини, обслужващи звена,.
РИО на МОН
Община Русе
НПО
 
Стратегическа цел 3. Гарантиране правата на децата в уязвимо положение- – в институции, с увреждания, деца-мигранти,  от етнически малцинства,  деца в конфликт със закона 
 
3.1. Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със СОП в масовите училища
3.1.1. Изпълнение на проекти в общинската училищна мрежа по програми за включващо и приобщаващо образование
Проекти по ОПРЧР „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” и „Включващо обучение”
2014 г.
Създаване на по-добри условия и среда за обучение на деца със СОП в общообразователните училища.
Брой учебни заведения, включени в проекти по програмата.
РИО на МОН
Община Русе;
Училища
 
3.2. Подпомагане  на
деца-мигранти
Провеждане на благотворителни кампании в училища и детски градини за подпомагане на деца-мигранти
От бюджета на институциите
2014 г.
Предоставена е подкрепа за деца-мигранти. Организиране на благотворителни кампании от ЦДГ „Червената шапчица” с участието на деца от клуб „Добро сърце”.
 
Брой проведени кампании в училища и детски заведения.
Училищна мрежа
Община Русе;
Училищна мрежа; НПО
 
ІV. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА
Стратегическа цел 1: Развитие и популяризиране на подходящи услуги за деца и семейства
 
 
1.1 Развитие и  популяризиране на подходящи услуги за деца  в досег до правораздавателната/съдебна система.
1.1.1. Сключване на споразумения с заинтересованите институции за използване на специализираното  помещение за разпит на деца в КСУДС.
От Републиканския бюджет
2014 г.
Създаване на подходящи и щадящи условия за разпит на деца.
Въвеждане на практиката за разпит на деца в подходящи помещения.
Бр. деца преминали за разпит в специализираното помещение
Община Русе
НПО
ДСП;
Прокуратура;
Съд; МВР
 
V. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
 Стратегическа цел 1: Създаване на  цялостна система от мерки за дългосрочно осъществяване – законодателство и политики
 
 
1.1 Включване на децата в обучителни модули по различни теми
 
1.1.1. Участие на юношите от клубовете на обучители на връстници, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в процесите на вземане на решения по отношение на предоставяните услуги за достигане до младите хора в риск по подхода „Връстници обучават връстници”
 
От Републиканския бюджет
 
2014 г.
 
Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез овластяване на децата.
 
 
Брой местни кампании и инициативи за превенция на ХИВ, планирани с участието на младите хора.
 
 
Център „Динамика“
 
 
Община Русе; училища
 
1.1.2. Провеждане на кампания „Участвам и променям”, посветена на социалните и граждански компетентности на децата
 
От Републиканския бюджет и програмно финансиране
2014 г.
Поощряване детското участие.
Реализира се в училищата на община Русе.
Бр. институции – в т. ч. училища, детски градини, обслужващи звена,.
РИО на МОН
Училищна мрежа
 
1.1.3. Развиване и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата
От Републиканския бюджет
2014 г.
Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата.
 
·         Обхванати училища от програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;
·         Брой обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества –
Превантивно информационен център в Община Русе
РИО на МОН
 
1.2.1. Създаване на училищни и общински съвет на децата
От Републиканския бюджет
 
2014 г.
Създадени възможности за детско участие.
Брой училищни и общински съвети на децата.
 
 
Община Русе 
РИО на МОН
Училища;
НПО
 
1.2.2 Присъединяване на Община Русе към инициативата на УНИЦЕФ – „Община – приятел на детето“
Общински бюджет
2014 г.
Изградена мрежа от услуги и институционални взаимоотношение за спазване правата на децата, с пълноценното им включване при изразяване на мнение и вземане на решения при формиране на местните политики за децата.
Подготовка на въпросник за самооценка, доказващ готовността на общината за присъединяване;
 
УНИЦЕФ
 
Община Русе 
НПО
 
VІ.  СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
 
1.1. Създаване на условия и възможности за участие  в безплатни занимания с физически упражнения и спорт
 
1.1.1. Реализиране на програмите „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” за създаване на условия и възможности за участие на деца в риск в безплатни спортни занимания оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
 
2014 г.
Провеждане на спортно състезание „Заедно“, зонални турнири за деца лишени от родителска грижа и деца в риск
Брой обхванати деца.
 
Община Русе, РИО на МОН, Спортна федерация за децата от ДДЛРГ
 
 
1.2. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време
1.2.1. Насърчаване на участието на деца в дейности за свободното време – чрез клубове и формации в структурата на общинските звена за изкуство,култура и наука и неправителствените организации на територията на общината.
 
В рамките средствата в на бюджета на съответната организация/звеноинституция и общинския бюджет за подкрепа на творчески проекти
2014 г.
Насърчаване включването на децата в дейности и занимания в сферата на културата и науката като извънкласни форми на развитие.
·         Брой културни институти, звена, организации в областта на културата и науката. Брой обхванати деца;
·         Брой реализирани спектакли, концерти, експозиции, конкурси и фестивали  за деца.
 
 Община Русе, Общински младежки дом,
Общински център за култура и изкуство,
 
Община, НПО
 
 
1.2.2. Насърчаване участието на децата в школи, клубове и курсове за неформално образование чрез  кръжоци чрез проекти в общинското образование, мрежата на читалищата, неправителствените организации и културните институти.
 
В рамките на бюджетите на училищата, обслужващите звена и културните институти, по национални програми, сесии за подкрепа на образователни проекти
 
2014 г.
 
Повишаване на броя на обхванатите деца в дейности за популяризиране и прилагане на неформално образование.
 
·         Брой извънкласни дейности;
·         Брой деца включени в тях;
·         Брой образователни проекти.
 
Училища;
НПО
 
РИО на МОН, Община, читалища
 
 
1.2.3. Стимулиране на талантливи деца в културата, науката и спорта чрез Програмата за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
От Републиканския бюджет.
От общински бюджет.
2014 г.
Повишаване броя на децата, мотивирани да участват в олимпиади, локални, регионални, национални и международни състезания.
Реализиране на децата с изявени дарби.
·         Брой обхванати деца;
·         Размер на предвидените финансови средства;
·         Размер на изразходваните финансови средства;
·         Брой обхванати деца от мерките, предоставени от всички министерства и общините Русе
·         Брой стипендии,
·         Бр.еднократно финансово подпомагане.
 
Община Русе
 
РИО на МОН, ОЗД, училища
 
 
1.2.4. Организиране и провеждане на Национална панорама на детското и младежко творчество „Русе – всемир на таланти”.
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
 
2014 г.
Деца ще имат възможност да се изявят в различните области на изкуството и културата, както на сцената за песни и танци, така и в различните детски работилници, където могат да рисуват и получат умения в приложното изкуство.
Брой обхванати деца – по дейности;
 
Община Русе, Общински младежки дом,
Общински център за култура и изкуство,
НПО
 
 
 
1.2.5. Реализиране на обшинската програма  „Спорт” –  Раздел I „Ученически и масов спорт” в това число: „Ученически игри“, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи,.
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
 
2014 г.
Повишаване броя на децата участващи в спортни занимания.
Брой обхванати деца.
 
Община Русе; училища; УСШ; спортни клубове
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)