Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 910 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Дунавско сияние“, ЕИК 176854495, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.4316.3.2, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет.2, предмет на АЧОС №7503/05.10.2015 г., която част представлява помещение – стая №4, с площ 25,00 кв. м, отдавани под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 13,20 лв. без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)