Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 910

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 910
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.5 от ППЗСП, Общинският съвет реши:

1. Отменя т.2 на Решение № 619/27.05.2005 г.
2. Приема нова редакция на т.2 от Решение № 619/27.05.2005 г. със следното съдържание: Защитеното жилище е с капацитет за предоставяне на социални услуги на 8 потребители с численост на персонала 5 служители, като делегирана държавна дейност, считано от 01.04.2006 г.
3. Възлага на кмета на Община Русе да изпрати решението до Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Русе за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – МПСП гр. Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/