Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 910

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 във връзка с чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.76 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и чл.19, ал.8, т.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет  реши:

I. Определя размер на началната тръжна цена в лева за декар площ на отдаваните под наем земеделски земи от Общинския Поземлен Фонд и от Резервния фонд на Община Русе чрез публичен търг за стопанската 2010/2011 година, както следва:

  • За земеделска земя, без значение от категорията й 20 лв./дка – за отглеждане на едногодишни полски култури;
  • За създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения, по периоди:
Трайни насаждения

Гратисен период

Период на год.

плододаване лв./дка

Лозови насаждения

3

5-7

40,00

 

 

8-20

60,00

 

 

за останалия период на плододаване

40,00

Овощни насаждения

4

5-7

30,00

за останалия период на плододаване

45,00

Ягодоплодни култури

2

за периода на плододаване

45,00

Етерично – маслени

3

за периода на плододаване

30,00

Култивирани билки

1

2-5

22,00

Калифорнийски аспержи

3

4-12

47,00

13-15

30,00

  • За друга селскостопанска територия – 50,00 лева годишна наемна цена за декар площ.

II. Разрешава сключването на договори за наем за срок от три години за земеделските земи в землищата на Община Русе, които са общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ след надлежно провеждане на публичен търг за отдаване под наем.