Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 911 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 39, ал. ал. 2 и 5 от Закона за общинската собственост;  чл. 44, ал. ал 2 и 5 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл.46, ал.1 от Кодекса на труда, протокол № 27 от 06.04.2022г. на Комисия по общинска собственост и Заявление с регистрационен индекс 54-16-2/18.02.2022г., Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от имот – частна общинска собственост, а именно: стаи от №2 до №9 на четвъртия етаж на сградата, с площ от 132.29 кв.м., представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.11 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ 138.43 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, находящ се в административна шестетажна сграда с идентификатор 63427.2.5512.1 по КККР на гр. Русе, монолитна със сутерен, със застроена площ от 283 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5512, Област Русе, Община Русе, гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ № 3-А, предмет на Акт за частна общинска собственост № 6675/09.04.2012г., вписан под №66, том 11, н.д.2108, ДВР 3951, вх.рег.№4053/10.04.2012г. по описа на Служба по вписванията – Русе., на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“- Русе, БУЛСТАТ 117595494, за срок от 10 /десет/ години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)