Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 911 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
§ 1. В чл.6 алинея 2 се изменя така:
Конкурсът се обявява публично чрез електронните и местни печатни медии най-малко един месец преди провеждането на конкурса. Обявата се изготвя от комисията по алинея 1 и съдържа: дата, часа и мястото на провеждане на интервюто, информация за необходимите документи за участие и срок и място за тяхното подаване, както и друга информация по преценка на комисията.
§ 2. В чл.7:
1. Алинея 1 се изменя така:
Конкурсът се провежда в две части – по документи и събеседване. В първата част комисията извършва проверка и допуска до събеседване кандидатите отговарящи на формалните основания за заемане на длъжността и подали необходимите документи.
2. Алинея 3 се изменя така:
След събеседването комисията извършва класиране и мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите за приемане от Общинския съвет.
§ 3. В чл.8
1. Алинея 1 се изменя така:
Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с явно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
2. В алинея 2 думите „едномесечен срок“ се заменят с „тримесечен срок“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)