Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 911 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

 
О На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3, 4 и 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:
 
1.    Допълва Решение № 713, прието с Протокол № 28/14.12.2017 г. на Общински съвет – Русе, като в т.1 „В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“ в таблицата се добавят два нови реда, както следва:
 
 
ред
Кметство
Подотдел по ГСП
Площ
на
подотдела
/ха/
Вид гори
Запас
мЗ
/ха/
Общ
запас
/мЗ/
Предвидено ползване по ГСП /м3/
Забележка
9.
Сандрово
221-и1
2,1
Тополови
162
340
340
и214
10.
Сандрово
221-з1
1,9
Тополови
300
570
570
и214
 
Таблицата придобива следния окончателен вид:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
 2018 Г., СЪГЛАСНО ГОРСКОСТОПАНСКИ
 ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА ПЛАН
 
ред
Кметство
Подотдел по ГСП
Площ
на
подотдела
/ха/
Вид гори
Запас
мЗ
/ха/
Общ
запас
/мЗ/
Предвидено ползване по ГСП /м3/
Забележка
1
Червена вода
84-д
1,4
Иглолистни
293
410
80
чб
2
Червена вода
84-ж
1,8
Иглолистни
250
450
90
чб/см/ак/срлп
3
Червена вода
179-м
3,2
Шир. Нискост.
72
230
230
ак
4
Мартен
214-д
4,7
Тополови
185
870
1030
и214
5
Сандрово
221-ж1
5,1
Тополови
125
640
640
и214
6
Сандрово
221-к1
14,1
Шир. Нискост.
65
920
1370
ак
7
Образцов чифлик-ДЗС
 
 
269-в
1,6
Шир. Нискост.
69
110
140
ак/пяс
8
Хотанца
274-ж
17,3
Шир. Нискост.
41
710
1010
ак
9.
Сандрово
221-и1
2,1
Тополови
162
340
340
и214
10.
Сандрово
221-з1
1,9
Тополови
300
570
570
и214
 
2. В останалата си част Решение № 713, прието с Протокол № 28/14.12.2017 г. остава непроменено.
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (Димитър Кънчев)