Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 911

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 911
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема следното допълнение към чл.12 на Наредба № 14 на ОбС – Русе за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, както следва:

1.1. Досегашната ал.2 става ал.3;
1.2. Създава нова ал.2 със следния текст: “Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на учебната година, без месеците юли и август) учащите се и студентите редовно обучение, като общината ще заплаща по 8.00 лв. на карта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/