Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 912 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

           Обявява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по КККР на град Русе, намиращ се на първия етаж в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4221, с адрес град Русе, ул. ‚Александровска“ №108, с предназначение на самостоятелния обект: Инфраструктурен обект в сграда, брой нива на обекта 1 (едно), с площ от 36,10 кв.м., с прилежащи части: 3,9% ид.ч. от общите части на сградата, представляващ трафопост „Гургулят“, за частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)