Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 912 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 НУРВИДГТ, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема начални цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Приложение № 1.
2. Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, съобразно действащия Горскостопански план, и определя количествата за продажба на стояща дървесина на корен от горепосочените горски територии – общинска собственост, предмет на търга с явно наддаване, съобразени с годишния план за ползване на дървесина през 2018 година, съобразно Приложение № 2.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ТУК!

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)