Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 912

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 912
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и изискванията на чл. 36 ал. 2 т.2, т.6, т. 9, т. 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:

1. Приема предложението на Център за консултиране и кратка терапия “Решение” – Русе за организиране на следните социални услуги на територията на Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе

– Център за социална рехабилитация и интеграция
– Кризисен център за възрастни с психични увреждания
– Защитено жилище

Всички изброени социални дейности да бъдат общинска социална услуга, финансирана от държавния бюджет, при спазване изискванията на Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към МТСП да разреши откриването на долупосочените социални услуги, считано от 01.01.2007 г., както следва:

– Център за социална рехабилитация и интеграция:
Дневна посещаемост – 30 посетители
Обслужващ персонал – 8 специалисти (1 психиатрична сестра, 2 психолози, 3 социални работници, 2 трудови терапевти)
– Кризисен център за възрастни с психични увреждания
Дневна посещаемост – 10 посетители
Обслужващ персонал – 8 специалисти (2 кризисни терапевти, 2 социални работници, 2 психиатрични сестри, 2 санитари)
– Защитено жилище
Капацитет – 8 ползватели
Обслужващ персонал – 4 специалисти: Управител – 1, социални работници – 2, психолог – 1.

3. Общинският съвет подкрепя намерението на Център “Решение” да извършва социални услуги чрез Националната програма “Асистенти на хора с увреждания”
4. Задължава Кмета на Община – Русе, след вземането на решение от ОбС да изпрати мотивирано предложение пред Регионалната дирекция за социално подпомагане – Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/