Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 913 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1  и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №27/06.04.2022 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 45 в кв. 73 по регулационния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, с площ от 1060 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Сандрово, ул. „Ясна поляна“ №26, предмет на Акт №6888/20.02.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под №84, том 6, ДВР 2615, н.д. 1077, вх. рег. №2655 от 26.02.2013 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 27 165,00 лв. (двадесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)