Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 913 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл.18, ал.1 се заменя цифрата: „11,46 лв.“ с цифрата „13,46 лв.“

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)